Rekrutacja

Ogłoszenie

 

Rodzice dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 10

 

im. Janusza Korczaka w Ciechanowie na rok 2021/22

 

zobowiązani są do podpisania „Umowy w sprawie korzystania

 

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu

 

prowadzonym przez Gminę Miejską Ciechanów”.

 

 

Umowę należy podpisać w sekretariacie przedszkola

 

 

w dniach 19.04 - 23.04.2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych.

 

 

                                                               ***

 

OGŁOSZENIE

Listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

będą wywieszone na tablicy informacyjnej w holu głównym przedszkola

22 marca 2021r. o godzinie 12.00

 

*** 

 OGŁOSZENIE

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia

do przedszkola w dniach od 5 marca do 12 marca 2021r. 

 

Ze względu na obostrzenia sanitarne druki potwierdzające wolę przyjęcia kandydata

do przedszkola prosimy wrzucać do przygotowanej skrzynki

w wejściu głównym przedszkola.

 

Druki znajdują się tylko w przedszkolu.

 

***

 

OGŁOSZENIE 

w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie 

na rok szkolny 2021/2022

  

Informujemy, że ze względu na obostrzenia sanitarne wniosek o przyjęcie dziecka

 

do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.mp10ciech.szkolnastrona.pl

 

 w zakładce Rekrutacja lub w wersji papierowej  w holu przedszkola od dnia 01 lutego 2021r.

  

       Wypełnione wnioski wraz załącznikami proszę wrzucać w zamkniętej kopercie

 

do przygotowanej skrzynki w holu przedszkola w dniach 01.02 – 26.02.2021.

  

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów.

 

***  

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

                            DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 IM. J. KORCZAKA                          

W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  

Lp.

             Rodzaj czynności

Termin

postępowania

rekrutacyjnego

Termin

postępowania

uzupełniającego

 

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1 lutego 2021r. -  26 lutego 2021r.

2 - 6 sierpnia 2021r.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

5 marca 2021

 

13 sierpnia 2021r.

 

3.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

 

5 – 12 marca 2021r.

 

13 – 17 sierpnia 2021r.

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22 marca 2021r.

 

 

 

20 sierpnia 2021r.

 

5.

 

Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia omowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej